PANASZLEVÉL MINTA

Közzé teszünk egy levélmintát, amelyben tulajdonképpen csak az adatokat kell átírni. Megküldendő a deviza alapú szerződések kapcsán (jelzálog, személyi kölcsön) a bank által küldött fizetési felszólításokra.

Ha a felszólítás régebben történt, akkor sem kell késlekedni. Mindenki vitassa a szerződését. Fontos eleme a panaszlevélnek, hogy a tárgyban ezt feltüntessük, valamint a levél tartalma is panaszt fogalmazzon meg és kifogásokat emeljünk. A levélben fontos továbbá a második bekezdésben olvasható, vastagon kiemelt rész. A levél végén a gazdasági ellehetetlenülést se felejtsük ki, ha az valóban fennáll. Ugyanígy, hogy érdemi választ várunk. Mélyedjen el mindenki a szerződéseiben és vitasson. A leveleket ajánlott, tértivevényes formában küldjük, vagy a bankfiókba befáradva átvetethetjük az ügyintézővel. Amennyiben elküldenek, hogy inkább postán adjuk fel, akkor jegyezzük meg az ügyintéző nevét, és emiatt is jelentsünk be panaszt, mert át kell venniük. Minden banki levélre válaszolni kell!

Raiffeisen Bank Zrt.
1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Kölcsönszerződés száma: …

Tárgy: Panaszlevél

Tisztelt Raiffeisen Bank Zrt!

Hivatkozással a 2013.10.28-án kelt levelükre (postára adva: 2013.11.04-én, kézbesítve: 2013.11.06-án, iktatószám: ……..) az alábbi panasszal, kifogással kívánok élni és tájékoztatást kívánom adni.

Tájékoztatom a Bankot, hogy az Önök által nyilvántartott tartozásom összegével továbbra sem értek egyet, azt összegszerűségében vitatom, a kölcsönszerződésem jogszerűségét és érvényességét is vitatom. Tájékoztatom Önöket, hogy a közöttünk …….. számon létrejött szerződést kölcsönszerződésnek tekintettem, szándékom kölcsön felvételére irányult, melyet a Ptk. 523. § és a Hpt. 2. számú mellékletének I.10.2. pontja szabályoz.

Kifogásolom, hogy a fenti hivatkozású felszólító levelükben a szerződésünk felmondásával fenyegetnek, mivel csak érvényesen létrejött szerződést lehet érvényesen felmondani.

Esetünkben a szerződés tárgya pénzkölcsön nyújtás, amikor a devizaösszeg rendelkezésre bocsátása maga a szerződés tárgya. A pénzkölcsön nyújtás egy pénzügyi szolgáltatás. A pénzkölcsön nyújtásakor, ha a kölcsön összege devizában van meghatározva, A DEVIZAÖSSZEG, MINT KÖLCSÖNÖSSZEG NEM ELLENÉRTÉK, HANEM A SZERZŐDÉS TÁRGYA, tehát a szerződés tárgyával rendelkeznem kell, mint a kölcsön felvevőjének, DE a deviza nem került a birtokomba, nem bocsátották rendelkezésemre.

Nem valósult meg pénzkölcsön nyújtás, mert a Bank a szerződés tárgyát tőlem, mint Adóstól megfizetni követelt kölcsönösszeget nem bocsátotta rendelkezésemre, mint Adós rendelkezésére. Elmaradt a pénzkölcsön nyújtás maga. Mivel a pénzkölcsön nyújtás lényege az, hogy a kölcsön összegét a hitelező az Adós rendelkezésére bocsátja, ezért a devizaösszeg a Bank számára nem ellenértéke valamely szolgáltatásnak, hanem az általa végzett szolgáltatás maga.

Amennyiben a Bank ezt a szolgáltatást kiváltani akarja azzal, hogy megfizeti forinttal, akkor elmarad a kölcsönszolgáltatás, és marad helyette a kölcsönszolgáltatás kiváltása, megvétele.

Ez történt. A Bank megvette tőlem, az Adóstól a szerződés tárgyát, a devizaösszeget, de ezzel a szolgáltatás elmaradt. Azaz kifizették a saját szolgáltatási kötelezettségüket.

Ez esetben én, mint Adós nem a szerződésben meghatározott kölcsönösszeget kaptam, hanem annak vételárát.

Ezt nem lehet lekönyvelni pénzkölcsön nyújtásnak, mert a deviza helyett történő forintfolyósítás nem pénzkölcsön nyújtás abban az esetben, ha a szerződésben az Adós által megfizetni követelt kölcsönösszeg a deviza. A bank ezzel vevővé vált. A vevő nem szolgáltat, hanem vesz.

Ha a Bank a kölcsön összegét nem bocsátja rendelkezésre, hanem megveszi az Adóstól, akkor

KÖLCSÖNTŐKE NEM KELETKEZIK az ügyletben. Sem forintban, sem devizában.

Ez esetben kölcsönkamatot a Bank nem számolhat fel.

Ha egy ember házépítésre szerződik le, nem a ház árát kéri az építőtől, hanem a házat magát. Mert az a szerződés tárgya. Minden felborult ezzel. Minden havi törlesztő részlet kiszámítása. Minden havi nyilvántartott tőkehátralék.

Kifejtem bővebben, hogy miért nem történt pénzkölcsön nyújtási tevékenység és miért történik csalás, károkozás velem szemben:

Ptk. 523. § (1) „A kölcsönszerződés alapján a hitelintézet vagy más hitelező köteles meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés sze¬rint visszafizetni. (TEHÁT AZT KELL VISSZAFIZETNI, AMIT KAPTUNK!!!! A KÖLCSÖN ÖSSZEGÉT!!!)

(2) Ha a hitelező hitelintézet – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az adós kamat fizetésére köteles.” (ESETÜNKBEN HITELINTÉZETRŐL VAN SZÓ)

Hpt. 2. számú melléklet I. 10.2. Hitel és pénzkölcsön nyújtása:

10.2. Pénzkölcsönnyújtás

a) a hitelező és az adós között létesített hitel-, illetőleg kölcsönszerződés alapján a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az adós a szerződésben megállapított időpontban – kamat ellenében vagy anélkül – köteles visszafizetni;

(PÉNZÖSSZEG ÁTADÁSA, ÉS AZT KELL VISSZAADNI!!!)

10.3. A hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység a hitelképesség vizsgálatával, a hitel és kölcsönszerződések előkészítésével, a folyósított kölcsönök nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével, a behajtással kapcsolatos intézkedéseket is magában foglalja.

Látható egy fontos pont a 10.3-ban: „A HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA IRÁNYULÓ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG”

Mit mond erről a Hpt.?

A pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás

3. § (1) Pénzügyi szolgáltatás a következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, illetőleg devizában, valutában: (MÁR ITT ÉRTELMEZIK, HOGY ABBAN AMI; AMINEK NEVEZIK, VALAMILYEN PÉNZNEMBEN)

b) hitel és pénzkölcsön nyújtása; (TEHÁT EGY SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN ADHATNAK KÖLCSÖNT)

Látható, hogyan szabályozzák világosan és egyértelműen, hogy a hitelt, kölcsönt meghatározott összegben adják, meghatározott összegben várják vissza egy szolgáltatási tevékenység során.

1. Kérem a Bankot, bizonyítsák felém, hogy valóban a rendelkezésre bocsátott pénzösszeg visszafizetését követelik tőlem ügyleti kamattal, mint ahogyan a hatályos jogszabályok rendelkeznek a pénzkölcsön nyújtásról!

Sérelmezem, hogy eddigi panaszleveleim után sem kísérelték meg felvenni velem a kapcsolatot a kialakult helyzet rendezése érdekében, ehelyett szándékuk csak a szerződés felmondására irányult. A jogtalanul emelt havi terhek miatt – mint már jeleztem – gazdaságilag ellehetetlenültem. Amennyiben a köztünk létrejött szerződést felmondják, megalapozzák büntetőjogi felelősségüket.

Válaszlevelüket a pénzintézet adatbázisában szereplő levelezési címemre szíveskedjenek 30 napon belül megküldeni Hpt. 215/B. § (7) alapján. Kérem, hogy levelemre közérthető, a transzparencia elvének megfelelő érdemi, konkrét választ szíveskedjenek adni.

Tisztelettel:

(aláírás)

Helység, dátum

Egy hozzászólás a(z) “PANASZLEVÉL MINTA” bejegyzéshez

 1. A devizát az Adós fizeti meg a Banknak. A szerződésekben az az azonosság, hogy az Adós kötelessége a kölcsönösszeg megfizetése forintba átszámoltan. A Bank kötelessége eltérő módon van megfogalmazva, de egyetlen esetben sem tér el a valós teljesítés. A Bankok a forintot bocsátották az Adósok rendelkezésére , a tőlük megfizetni követelt devizaösszeg vételárát .

  Akkor miért beszélünk itt pénzkölcsönnyújtásról ?
  Ne szélhámoskodjunk már.

  A vételér az vételár.
  Megvették vele az Adós által megfizetni követelt devizaösszeget.
  Nem szégyen az, ha valaki valamit megvesz.
  Csak akkor ne mondja azt, hogy kölcsönbe adta.
  Mert akkor kölcsönkamatra nem jogosult.