A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt Alapszabálya

A jelen Alapszabály a Rendszerváltó Mozgalom Párt 2012.szeptember 30. napján Békéscsabán tartott alakuló gyűlésén egyhangú határozattal (2/2012.09.30.sz.határozat) elfogadott és a Gyulán 2012. november 18. napján megtartott közgyűlésen egyhangú határozattal (7/2012.11.18. sz. határozat) módosított és a Gyulán 2013.feb. 28. napján megtartott közgyűlésen, egyhangú határozattal (5/2013.02.28. sz. határozat) módosított majd 2013. május 31. napján 6/2013.05.31. számú közgyűlési határozattal módosított, valamint a 18/2013.09.01 számú közgyűlési határozat alapján névváltoztatással az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege.

Általános rendelkezések

1.

A párt neve: A Haza Nem Eladó Mozgalom.

A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt, hivatkozása az Alapszabályban és az egyéb szervezeti okirataiban: „a párt”. A Haza Nem Eladó Mozgalom párt megnevezést a párt helyi, megyei szervezetei valamint szervei az adott településre és az adott megyére utaló megjelöléssel használhatják.

A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt székhelye: 5711.Gyula, Fehér-Körös utca 69.

A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt a Magyarország Alaptörvénye, a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, az 1989.évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról, a 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról, és a mindenkori hatályos jogszabályok alapján működő önálló politikai párt. A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt – önálló jogi személy.

A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt olyan egyesület, amely a 1989.évi XXXIII. törvény rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 A párt céljai

2.

 A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt célja: Magyarország és a magyar állampolgárok, a magyar nemzet, illetve a nem Magyarországon élő magyarság társadalmi és politikai képviselete, az előbb említettek alkotmányos, törvényes és demokratikus alapjogainak biztosítása, fejlődésének elősegítése, szellemi, erkölcsi és anyagi gyarapodásának irányában való politikai és társadalmi tevékenység.

 Ezen túlmenően a párt célkitűzését a párt hivatalos programja és hivatalos nyilatkozatai tartalmazzák.

A párt címere és egyben jelvénye, valamint jelmondata

3.

 A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt címerének és egyben a jelvényének leírása: egy vékony fekete kerettel

körülhatárolt négyzet, melynek sarkai gömbölyítettek. A fekete keret vastagsága négyszeresének megfelelő méretben a négyzet belseje felé haladva fehér keret. Ezt követően piros háttérben (paradicsom piros) , fehér színben a Szent Koronát jelképező kontúr amelyben fekete nagy nyomtatott szögletes betűkkel „A Haza Nem Eladó Mozgalom „felírat található. A piros négyzet sarkai szögletesek.

Ezen kívül párt hivatalos címereként vagy jelvényeként más címer vagy jelvény nem használható.

A párt jelmondata: „A haza nem eladó.”

 A párt tevékenységének elvei

4.

A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt demokratikusan működő párt. Mind a belső működésében, mint pedig a közéletben és a politikai életben való részvételében kizárólag csak a hatályos jogszabályok betartásával kíván eljárni, tiszteletben tartva az emberi méltóság megőrzését és védelmét is.

A párt tagjait, tisztségviselőit a belső eljárásokban megilleti a véleménynyilvánítás szabadsága, ezért ebből kifolyólag senkit hátrány nem érhet. A párton kívüli közéletben a tagok és a tisztségviselők nem kerülhetnek ellentétbe a párt hivatalosan elfogadott politikai irányvonalával.

A párt tagsági viszonyai

A tagsági viszony keletkezése

5.

 A pártnak a tagja lehet minden nagykorú, cselekvőképes, választójoggal rendelkező, magyar nyelven írni és olvasni tudó büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki másik pártnak nem tagja, és aki elfogadja a párt célkitűzéseit, programját, Alapszabályát, és akit a párt helyi szervezete a tagok sorába felvesz.

A pártnak csak természetes személy lehet a tagja.

A belépni szándékozó tag saját kezűleg aláírt teljesen bizonyító erejű (két tanúval ellátott) magánokiratba foglalt írásbeli belépési nyilatkozatot köteles a helyi szervezethez vagy a Párt elnökségéhez benyújtani, csatolva az önéletrajzát és a kitöltött kérdőívet, vagy személyesen megjelenve a Párt határozatképes elnökségi taglétszámmal megtartott közgyűlésén és szóban kérheti felvételét a pártba azzal, hogy 30 napon belül eljuttatja az elnökséghez levélben, vagy elektronikus úton az önéletrajzát és a kitöltött kérdőívet.

A tag belépési nyilatkozatát a helyi szervezet vezetője a beérkezéstől számított 8 napon belül megküldi az Országos Elnökségnek, amelyik 30 napon belül nyilatkozik a tag felvételének elfogadásáról vagy a felvétel elutasításáról, az Országos Elnökség a tag felvételének jóváhagyását vagy elutasítását jogosult, de nem köteles megindokolni. A nyilatkozat elmaradása esetén a tag felvétele automatikusan életbe lép.

A tagsági viszony a felvételi kérelem elfogadása napján, vagy nyilatkozat hiányában a 30 napos határidő elteltének másnapján keletkezik. Erről a tagot írásban értesíteni kell, a tag az értesítést csak személyesen veheti fel annál a helyi szervezetnél, ahol a kérelmet benyújtotta. Amennyiben a tag a felvételi értesítés átvételét elmulasztja, akkor a tagsági viszonya csak az értesítés átvételének napján lép életbe. A helyi szervezet a tag tagsági könyvét az elfogadástól számított 30 napon belül adja át személyesen csak a tag részére.

Ezen szabályozásnak a kérdőívre, önéletrajzra, ajánlásra, felvételre szóló kikötései értelemszerűen nem vonatkoznak a párt alapításakor keletkező tagsági viszonyokra, amelyek ab ovo létrejöttnek tekintendőek.

A párttag jogosultságai és kötelezettségei

6.

 A párt tagjait – az Alapszabályban foglalt eltérésekkel – azonos jogosultságok és azonos kötelezettségek illetik meg illetve terhelik.

A párttag jogosultságai:

a) a tag jogosult részt venni a helyi szervezet munkájában, a megyei szervezetben és a központi szervezetben bármely tisztségre és testületben a jelöltajánlásra javaslatot tenni, illetve jelöltté válni,

b) a tag jogosult felszólalni, javaslatot és indítványt tenni, tájékoztatást kérni a helyi szervezetében, illetve abban a testületben, ahová őt megválasztották. A tag javaslatára, indítványára és tájékoztatást kérésére a címzett szervezet 30 napon belül köteles válaszolni, ezen határidőt a párt országos elnöke egyszer további 30 nappal írásban meghosszabbíthatja.

c) a tag jogosult a párt segítségét kérni, amennyiben a tagot a párt érdekében végzett politikai és társadalmi tevékenysége következtében bármilyen joghátrány érte.

d) a tag jogosult az Országos Elnökség hozzájárulásával a párttagságát szüneteltetni, a szünetelés alatt a tag

tagsági viszonyából eredő jogosultságai és kötelezettségei nem állnak fenn.

A párttag kötelezettségei:

a) a tag köteles a párt tevékenységében részt venni,

b) a tag köteles a pártban és a közéletben végzett tevékenysége során az Alapszabályban és a párt más

szabályzataiban előírtakat és a párt határozatait valamint a párt tisztségviselőinek utasítását megtartani

c) a tag köteles párttaghoz, illetve tisztségviselőhöz méltó magatartást tanúsítani,

d) a tag köteles birtokában lévő okiratot, tudomására jutott információt, párttitkot megőrizni, a rábízott pártvagyont a jó gazda gondosságával eljárva megóvni.

e) a tag köteles a tagsági díjat maradéktalanul és határidőre megfizetni.

A tagsági díj mértékét a párt Országos Választmánya határozza meg, mely a tagdíj mértékéről minden év november 30.napjáig dönt.

A tagdíj mértéke: 2012.október 01. napjától személyenként havonta 1.000.- Ft (egyezer) forint összegű.

A tagdíj fizetési módja: a tagdíj belépéskor és utána is mindig negyed éves időtartamra előre fizetendő.

 A Pártoló tag jogosultságai:

A Párt pártoló tagja lehet minden nagykorú, cselekvőképes, választójoggal rendelkező, magyar nyelven írni és olvasni tudó magyar állampolgár, aki másik pártnak nem tagja és aki elfogadja a Párt célkitűzéseit, programját, alapszabályát és akit a Párt vezetősége pártoló tagként felvesz valamelyik alapszervezetbe.

A belépni szándékozó pártoló tagnak nincs tagdíjfizetési kötelezettsége, viszont munkájával, jelenlétével kívánja erősíteni a Pártot. A belépési nyilatkozatában fel kell tüntetnie, hogy milyen módon kíván és tud részt venni a Párt tevékenységében, az Alapszabály által leszabályozott keretek között.

A pártoló tagot -az Alapszabályban foglalt eltérésekkel- azonos jogosultságok és kötelezettségek terhelik, mint a Párt tagjait.

a./a pártoló tag jogosult részt venni a helyi szervezet munkájában.

b./a pártoló tag jogosult felszólalni, javaslatot és indítványt tenni, tájékoztatást kérni a helyi szervezetében. A pártoló tag javaslatára, indítványára és tájékoztatást kérésére a címzett szervezet 30 napon belül köteles válaszolni, ezen határidőt a Párt országos elnöke egyszer további 30 nappal írásban meghosszabbíthatja.

c./a pártoló tag jogosult a Párt segítségét kérni, amennyiben a tagot a Párt érdekében végzett politikai és társadalmi tevékenysége következtében bármilyen joghátrány érte.

d./a pártoló tag jogosult az Országos Elnökség hozzájárulásával a pártoló tagságát szüneteltetni, a szüneteltetés alatt a pártoló tag tagsági viszonyából eredő jogosultságai és kötelezettségei nem állnak fenn.

A pártoló tag kötelezettségei:

a./a pártoló tag köteles a Párt tevékenységében részt venni a jogosultságainak megfelelően.

b./a pártoló tag köteles a Pártban és a közéletben végzett tevékenysége során az Alapszabályban és a Párt más szabályzataiban előírtakat és a Párt határozatait valamint a Párt tisztségviselőinek utasításait megtartani

c./a pártoló tag köteles a Párt Alapszabályához és tagságához méltó magatartást tanúsítani

d./a pártoló tag köteles a birtokába lévő okiratot, tudomására jutott információt, párttitkot megőrizni, a rábízott pártvagyont, eszközt, stb. a jó gazda gondosságával eljárva megőrizni.

e./ a pártoló tagnak nincs tagdíjfizetési kötelezettsége,viszont nem is jogosult tisztség betöltésére, illetve jelöltté válni.

 A párttag felelősségi viszonyai

7.

A párttag a tagsági jogviszonyából eredő kötelezettségeinek vétkes megszegéséért fegyelmi felelősséggel tartozik. A fegyelmi felelősségre vonás részletes szabályait a Fegyelmi és Etikai Szabályzat állapítja meg.

 A tagsági viszony megszűnése

 8.

 A tag tagsági viszonya megszűnik: kilépéssel, törléssel, kizárással, vagy a tag elhalálozásával.

Kilépés:

A kilépést a helyi szervezetnél írásban vagy taggyűlésen szóban, a tagsági könyv leadásával egyidejűleg lehet bejelenteni. A kilépés külön elfogadó párt határozat nélkül is hatályos és azonnal életbe lép.

Amennyiben kilépéstől számított 30 napon belül a tag kérelmezi a tagsági viszonya helyreállítását, akkor ezt az Országos Elnökség jogosult, de nem köteles elfogadni, az elfogadást vagy elutasítást az Elnökség nem köteles indokolni.

Törlés:

Törléssel szűnik meg annak a tagnak a tagsági viszonya, aki tagdíjat 6 (azaz hat) hónapig nem fizet és a tagdíjhátralékát írásbeli felszólítás ellenére sem egyenlíti ki.

Amennyiben a törlésről számított 30 napon belül a tag kérelmezi a tagsági viszonya helyreállítását és egyidejűleg igazolja a hátralékos tagsági díjak teljes kiegyenlítését, akkor ezt az Országos Elnökség jogosult, de nem köteles elfogadni, az elfogadást vagy elutasítást az Elnökség nem köteles indokolni.

Kizárás:

Kizárásnak csak az Alapszabályban meghatározott ok és a Fegyelmi és Etikai Szabályzat szerinti eljárás esetén van helye indokolt írásbeli határozattal.

A pártból ki kell zárni azt a tagot:

Aki a párttagságnak jelen Alapszabályban foglalt feltételeinek nem felel meg, aki a párt jelöltjeként az országgyűlés, megyei, fővárosi közgyűlés, önkormányzati képviselő testület tagja lesz és nem lép be A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt képviselőcsoportjába, illetve onnan kilép.

 A pártból ki lehet zárni azt a tagot, aki:

a) szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerős büntetőbírósági ítélet hatálya alatt áll,

b) tag társának lejáratására negatív kampányt folytat, rágalmazást vagy becsületsértést követ el,

c) a párt Alapszabályát vagy a párt működési elveit szándékosan és súlyosan megsérti, vagy azokkal ellentétes tevékenységet fejt ki,

d) a párt zárt ülésein elhangzottakat vagy egyéb párttitkot illetéktelenek tudomására hoz,

e) a párt tagjához vagy a párt tisztségviselőjéhez méltatlan magatartást tanúsít,

f) más párt, szervezet vagy mozgalom színeiben a választásokon elindul,

g) a párt vagy a párt szervezetének békéjét, belső összhangját súlyosan és szándékosan megzavarja,

h) a párt politikai és társadalmi célkitűzéseivel szembe helyezkedik, azok érvényesítését szándékosan gátolja,

A párt szervezeti felépítése

9.

A párt szervezetei: a Helyi Szervezetek, a Megyei Szervezetek és az Országos Választmány.

Helyi Szervezetek:

A helyi szervezethez tartozó párttagokból és a helyi szervezet tagjai által egyszerű szótöbbséggel 5 évre megválasztott helyi szervezet Elnökéből állnak. A választást a helyi szervezet megalakulásától számított 30 napon belül ki kell írni. A helyi szervezet elnökére a jelölést a szavazás kiírásától számított 8 napon belül lehet leadni a legidősebb taghoz, mint a választásig ideiglenes helyi szervezeti elnökhöz.

A helyi szervezetet a helyi szervezet elnöke képviseli. Helyi szervezet legalább 10 tag megléte esetén alapítható, a helyi szervezet megalapításához az Országos Elnökség előzetes engedélye szükséges.

Egy települési egységben (falu, község, város) csak egy helyi szervezetet lehet alapítani, ez alól kivétel Magyarország mindenkori fővárosa, ahol az Országos Elnökség több helyi szervezet alapítására is engedélyt adhat, de legfeljebb kerületenként egy helyi szervezet alapítható.

Megyei Szervezetek

A megyei szervezetek a helyi szervezetekből és a helyi szervezetek elnökei által egyszerű szótöbbséggel 5 évre megválasztott megyei szervezet Elnökéből állnak. A választást a megyében legalább kettő helyi szervezet megalakulásától számított 30 napon belül ki kell írni. A megyei szervezet elnökére a jelölést a szavazás kiírásától számított 8 napon belül lehet leadni a legidősebb helyi szervezeti elnökhöz, mint a választásig ideiglenes megyei szervezeti elnökhöz. Amennyiben egy megyében csak egy helyi szervezet működik, akkor a helyi szervezet elnöke egyben automatikusan a megyei szervezet elnöke is.

A megyei szervezeteket a párt megyei elnökei képviselik. Minden megyében egy megyei szervezet van.

Az Országos Választmány

A párt tagjai által delegált párt tagokból áll.

Az Országos Elnökség tagjai, a Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjai, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai, a helyi szervezetek elnökei, a megyei szervezetek elnökei hivatalból tagjai az Országos Választmánynak.

Ezen túlmenően minden helyi szervezet egyszerű szótöbbséggel megtartott választással 2 (azaz kettő) tagot delegál az Országos Választmányba. A választmány tagjait minden évben újra kell választani az Országos Választmány kiírása előtt legalább 15 (azaz tizenöt) nappal korábban megtartott helyi szervezeti választásokon.

A választás elmaradása vagy sikertelen választás esetén a soron következő választmányon a régi már megválasztott tagok vesznek részt.

Haza Nem Eladó Mozgalom Párt képviselete és nyilatkozattételi jogosultságok a párt nevében:

Haza Nem Eladó Mozgalom Pártot általános terjedelmű képviseleti joggal a párt országos elnöke, a párt általános alelnöke önállóan jogosult képviselni.

Haza Nem Eladó Mozgalom Párt nevében a nyomtatott és az elektronikus sajtóban és egyéb médiában nyilatkozni az országos elnök, az általános alelnök, illetve az általuk arra írásban feljogosított személy vagy szervezet jogosult.

Bizottságok:

Az Országos Elnökség mellett 3 tagú Fegyelmi Etikai Bizottság valamint 3 tagú Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság, amelynek tagjait és elnökét az Országos Választmány egyszerű szótöbbséggel 5 évre választja.

Amennyiben a párt tagjainak a létszáma eléri az 1000 (azaz ezer) főt, akkor kerül sor a 3 tagú Fegyelmi Etikai Bizottság valamint a 3 tagú Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság felállításra, amelynek tagjait és elnökét az Országos Választmány egyszerű szótöbbséggel 5 évre választja.

Ezen esetben a Fegyelmi etikai megbízott és a Pénzügyi ellenőrzési megbízottmegbízatása, a Fegyelmi Etikai Bizottság, valamint a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság felállításának napján automatikusan megszűnik.

Az Országos Választmány a bizottságok tagjait a mandátumuk lejárta előtt egyszerű szótöbbséggel megtartott szavazással indokolás nélkül visszahívhatja és helyükre új tagokat választhat.

A párt döntéshozó szervei

10

Haza Nem Eladó Mozgalom Párt legfőbb döntéshozó szerve az Országos Választmány, amelyet legalább évente egyszer össze kell hívni, illetve mint rendkívüli választmányt a tagok legalább 50 (ötven) százalékának írásbeli javaslatára évközben is össze kell hívni az ok és a cél megjelölésével.

Az Országos Választmányt az országos elnök hívja össze írásban, a választmány kiírását megelőző 15 (tizenöt) nappal korábban, amennyiben már a választmány tagjainak megválasztása a helyi szervezeteknél már megtörtént és a hivatalos választmányi lista az Országos Elnökség rendelkezésére áll.

A meghívólevél a napirendet, a választmány időpontját és a helyét, az esetlegesen határozatképtelenség miatt megtartandó megismételt választmány helyének, idejének megjelölését tartalmazza, a meghívólevél lehet elektronikus levél is azon tagok esetében, akik e-mail címmel rendelkeznek és ezt közlik is. Az elektronikus meghívólevél azonban csak annak visszaigazolása esetén (levél, email, telefax) érvényes.

Az elnök akadályoztatása esetén a választmány összehívásának a joga az általános alelnököt illeti meg.

A választmány nem nyilvános, azon a tagokon kívül csak az Országos Elnökség által meghívott vendégek vehetnek részt, azonban az Országos Elnökség a részvételi jogot a meghívott vendégektől a választmány ülése közben is visszavonhatja. A meghívott vendég a választmányon való részvétellel automatikusan elfogadja a választmány jelen Alapszabályban való működési rendjét.

A választmány határozatképes, ha azon a választmányi tagság legalább 50 %-a, plusz egy (1) fő jelen van.

Ha a választmány határozatképtelen, akkor a meghívóban jelzett időpontban (amely nem lehet 15 napnál

későbbi) megtartott választmány már a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Ezen határozatképtelenségi szabály nem vonatkozik a pártnak más párttal történő egyesülésére, szétválására,

kiválásra, feloszlására történő ügyekben való választmányi döntésekre, ezen ügyekben kizárólag csak akkor

lehet érvényesen dönteni, ha a választmányon a választmányi tagság legalább 50 %-a, plusz egy fő jelen van.

A választmány a határozatait kézfelemeléssel történő nyílt szavazással és – ha az Alapszabály másként nem

rendelkezik- egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatokat minden esetben meg kell számolni és az eredményt

rögzíteni, az igen/nem szavazatok mellett a „tartózkodott” szavazatokkal együtt. Látható szavazat többség mint

eredmény megállapítási mód alkalmazása tilos. Szavazategyenlőség esetén az országos Elnök szavazata dönt,

elnöki szavazat hiányában a szavazást 1 (egy) órán belül meg kell ismételni. A választmány határozatairól írásbeli jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a párt elnöke és két választott jegyzőkönyv hitelesítő tag hitelesít.

Az Országos Választmány hatásköre

a) az alapszabály megállapítása és módosítása legalább 2/3-os szótöbbséggel.

b) az éves költségvetés elfogadása és módosítása, az éves beszámoló elfogadása egyszerű szótöbbséggel

c) a párt programjának és határozatainak elfogadása egyszerű szótöbbséggel,

d) az elnökség (elnök, általános alelnök, elnökségi tagok,) megválasztása a második és a további tisztségviselési ciklusokra 2/3-os szótöbbséggel 5 (azaz öt) évi időtartamra

e) a fegyelmi etikai bizottság 3 (azaz három) tagjának és az elnökének megválasztása egyszerű szótöbbséggel

5 (azaz öt) évi időtartamra

f) a pénzügyi ellenőrzési bizottság 3 (azaz három) tagjának, elnökének megválasztása egyszerű szótöbbséggel

5 (azaz öt) évi időtartamra

g.) a tagdíj összegének és fizetési gyakoriságának megállapítása egyszerű szótöbbséggel,

h.) feloszlás, más párttal való egyesülés, illetve szétválás kimondása 2/3-os szótöbbséggel.

Az Országos Választmány elnöke és egyben a Választmány levezető elnöke is a párt országos elnöke.

 A párt tisztségviselői

11.

 A párt tisztségviselőinek minősülnek azok a párttagok, akik párttisztségeket töltenek be.

Párttisztségeket töltenek be:

a) Országos Elnök

b) Általános Alelnök,

c.)Általános Alelnök helyettes

d.) Elnökségi tagok

e.) Fegyelmi Etikai Bizottság elnöke és tagjai (ideiglenesen a Fegyelmi etikai megbízott)

f.) Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság elnöke és tagjai (ideiglenesen a Pénzügyi ellenőrzési megbízott)

g.) a párt Megyei elnökei,

h.) a párt Helyi szervezeteinek elnökei.

Haza Nem Eladó Mozgalom Párt vezetőségi tisztségviselőit mindig 5 (azaz öt évre) válasszák, az Országos Választmány által 2/3-os szavazat többségű szavazással. A tisztségviselők korlátozás nélkül újraválaszthatóak.

Az Országos Választmány bármely ügyben egyszerű szótöbbségű határozatával elrendelheti a név szerinti, vagy a titkos szavazás megtartását is.

Az Országos Elnökség

 12.

Haza Nem Eladó Mozgalom Párt Országos Elnökségének, mint országos ügyintéző és mint országos képviseleti szervének 20 (azaz húsz) tagja van:

a) országos elnök

b) általános alelnök

c) általános alelnök helyettes

d.)17 fő (azaz tizenhét) elnökségi tag

Haza Nem Eladó Párt elnöksége nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza meg a döntéseit, szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnökség legalább 14 (azaz tizennégy ) tagja jelenléte esetében határozatképes. Az ülésről és a szavazásról jegyzőkönyvet kell készíteni, az elnökségi résztvevők aláírásával.

A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az igen és a nem szavazatok mellett a „tartózkodott” szavazatok számát is.

A jelenleg megválasztott tizenkilenc fő tisztségviselő (országos elnök, általános alelnök, általános alelnök helyettes, és 17 fő elnökségi tag) alkotja az Országos Elnökséget.

Az országos elnökség hatásköre:

a) a költségvetés és az éves beszámoló elkészítése, elfogadása végett a Választmány elé terjesztése

b) országgyűlési és önkormányzati képviselő jelöltek állítása

c) országos, regionális, megyei és helyi szervekbe, testületekbe és intézményekbe való tagok delegálása

d) delegálás kormánykoalíció létesítése és felmondása tárgyában

e) döntés a tagfelvételekről

f) döntés a tag törléséről és a tag kizárásáról

g) választási szövetség vagy választási együttműködés létesítése

h) javaslat a tagdíj összegéről a Választmány felé

i) bankszámla felett az elnök az egyik elnökségi taggal együtt rendelkezik

j) a párt képviseletére elsősorban az elnök egy személyben és önállóan jogosult, szintén önálló képviseleti joga van az általános alelnöknek.

k) minden más feladat ellátása, ami nem a választmány kizárólagos hatása alá tartozik

Az Országos Elnök

13.

A választmányok közötti időszakban A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt működését és munkáját az Országos Elnök irányítja.

Képviseli a pártot, gondoskodik a pártnak az Alapszabálynak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő működéséről. Egy országos elnökségi taggal együttesen jogosult rendelkezni a párt bankszámlája felett.

Az elnök indokolás nélkül bármely pártügyet magához vonhat, bármely párt iratot birtokában tarthat.

Az elnök – a tagsági jogainak gyakorlásán kívül- jogosult :

a) a párt bármely testületének ülésén, értekezletén megjelenni, felszólalni, javaslatot tenni, intézkedést kérni,

b) a párt szervétől, tisztségviselőjétől 8 napon belüli válaszadási kötelezettséggel felvilágosítást kérni,

c) a párt iratait – ideértve a bizalmas iratokat is – magához kérni, megtekinteni, azokról másolatokat készíteni,

 Az elnök intézi az alkalmazottak felvételét, velük szemben gyakorolja munkáltatói jogokat. Az elnök egy másik elnökségi taggal együttesen rendelkezik a párt bankszámlája felett. Az elnök megköti a párt működéséhez, fejlődéséhez szükséges, szerződéseket, megállapodásokat.

 Az elnök gondoskodik az Országos Választmány határozatainak végrehajtásáról, ellenőrzi a határozatok folyamatos teljesülését. Az elnök kapcsolatot tart a különböző szervekkel, szervezetekkel, elkészítteti a párt éves mérlegét és számviteli beszámolóit, azokat elfogadás céljából az Országos Választmány elé terjeszti. Az Országos elnök önállóan jogosult a párt képviseletére.

Az Általános Alelnök

14.

Az általános alelnök:

Az általános alelnök elsősorban a pártba felvevendő új tagokkal, a párt tagsági jogviszonyok megszűnésével,

választásokkal, eljárási rendszerrel és fegyelmi-etikai eljárásokkal kapcsolatos ügyeket koordinálja, összefogja a helyi és a megyei szervezetet, gondoskodik a párt Alapszabálynak megfelelő működéséről, a határozatok végrehajtásáról. Tagja az országos elnökségnek. Az általános alelnök az elnök akadályoztatása esetén első helyen ellátja az elnök feladatát és jogkörét. Az általános alelnök önállóan jogosult a párt képviseletére.

 

 

15.

A párt elsősorban a tagdíjakból tartja el magát, önálló vállalkozási tevékenységet a párt nem végez.

A párt anyagi forrásai elsősorban:

– tagdíjbevételek (jelenleg 1.000,-Ft – azaz egyezer forint- tagonként havonta)

– magánszemélyek és szervezetek pénzbeni és nem pénzbeni adományai valamint támogatásai

– valamennyi jogszabály szerint nyújtott támogatás

A párt tagjai a párt tartozásaiért a saját vagyonukkal nem felelnek

Az adományok és támogatások összegéről, elfogadásáról, vagy elutasításáról az Országos Elnökség dönt

A Párt megszűnése

16.

A párt megszűnik:

– más párttal való egyesüléssel az Országos Választmány által történő 2/3 szótöbbségű döntéssel,

– két vagy több pártra való szakadással az Országos Választmány által történő 2/3 szótöbbségű döntéssel,

– feloszlással az Országos Választmány által történő 2/3 szótöbbségű döntéssel,

– bíróság által való feloszlatással,

Záró rendelkezések

17.

Amennyiben a párt tagsága a 10.000 (tízezer) főt eléri, az Országos Elnök 30 (harminc) napon belül köteles

a további pártstruktúra módosítása érdekében az alapszabály módosítása tárgyában előterjesztést tenni és az Országos Választmányt összehívni.

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2011. évi CLXXV. tv. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, az 1989. évi XXXIII. tv. a pártok működéséről és gazdálkodásáról, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak.

A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt tagjai a közgyűlésen felvett jelenléti ív aláírásával kijelentették, hogy büntetlen előéletű, nagykorú magyar állampolgárok, nincsenek gyámság és gondnokság alatt, illetve nem állnak a hatályos jogszabályokba foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok hatálya alatt, a 2011 évi. CLXXV. törvény, valamint az 1989 évi XXXIII törvény rendelkezéseit és az Alapszabály előírásait magukra nézve mindenben kötelezőnek ismerik.

Alulírott Országos elnök és jegyzőkönyv hitelesítők, A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt Alapszabályát mint annak egységes szerkezetbe foglalt szövegét személyes és saját kezűleg, jóváhagyólag aláírtuk.

Kelt: Gyulán, 2013. szeptember 01. napján

Kásler Árpád
elnök
Zsibrita András
jegyzőkönyv hitelesítő
Fejes István
jegyzőkönyv hitelesítő